ประกันสังคม สตูล ประชุมผู้ประกอบการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวถึง การทำประกันสังคม จังหวัดสตูล จะประชุม 120 คน ของผู้ประกอบการและนายจ้าง รวมถึงส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคม ในวันนี้ เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ ความรู้งานประกันสังคม และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซักถามความเข้าใจ เรื่องของกฎหมาย กฎระเบียบสร้างความเข้าใจ แก่ผู้ประกันคน ได้รู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง รวมถึงผลประโยชน์ หรือ เงินทดแทน และสร้างความเข้าใจระหว่าง ภาครัฐ และผู้รับบริจาค ซึ่งจะมีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และส่วนรวม ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย คาดว่าในปีนี้ประกันสังคมยังมีผู้ประกอบการและนายจ้าง เข้าร่วมบริการจำนวนมากขึ้น