เฮ! ครูทั่วประเทศ ยิ้มรับปรับฐานเงินใหม่

เฮ! ครูทั่วประเทศ ยิ้มรับปรับฐานเงินใหม่
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

(22 ก.ย.) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ก.ย.ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

'ร่างพ.ร.บ.เงินเดือนฯ ดังกล่าว จะส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 432,942 คน ได้มีโอกาสปรับโครงสร้างเงินเดือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8 ของบัญชีโครงสร้างเงินเดือนเดิม โดยในส่วนของเงินเดือน คศ.5 จะได้รับสูงสุดถึง 66,480 บาท เทียบเท่ากับสายงานเพราะที่ผ่านมาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับเงินเดือนต่ำกว่า จึงถือเป็นการยกระดับอัตราเงินเดือนขั้นสูงเทียบเท่าขั้นสูงสุดของสายงานแพทย์ สายงานนักกฎหมายและกฤษฎีกา โดยข้าราชการครูครูและบุคลากรตั้งแต่ครูปฏิบัติการจนถึงเชี่ยวชาญพิเศษ จะได้ปรับโครงสร้างเงินเดือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคนละ 2000-3000 บาทโดยอัตโนมัติเมื่อร่างพ.ร.บ.เงินเดือนฯ ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ซึ่งการปรับฐานโครงสร้างเงินเดือนครั้งนี้ จะทำให้ใช้งบประมาณเพิ่มเติม 2,000 ล้านบาท" นายชินวรณ์ กล่าว

นายชินวรณ์ กล่าวต่อไปว่า 'สำหรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วย ขั้นต่ำชั่วคราว 7,940 บาท ขั้นต่ำ 8,700 บาท ขั้นสูง 16,840 บาท, คศ.1 ขั้นต่ำชั่วคราว 8,130 บาท ขั้นต่ำ 11,930 บาท ขั้นสูง 29,700 บาทจากอัตราบัญชีเดิมในปัจจุบัน ครูผู้ช่วยขั้นต่ำชั่วคราว 7,940 บาท ขั้นต่ำ 11,930 บาท ขึ้นสูง 27,500 บาท, ระดับ คศ. 2 (ชำนาญการ) ขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท ขั้นต่ำ 15,410 บาท ขั้นสูง 36,020 บาท จากเดิม ขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท ขั้นต่ำ 15,410 บาท ขั้นสูง 33,540 บาท , ระดับ คศ. 3 (ชำนาญการพิเศษ) ขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท ขั้นต่ำ 18,910 บาท ขั้นสูง 50,550 บาท จากเดิมขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท ขั้นต่ำ 18,910 บาท ขั้นสูง 57,450บาท ,ระดับ คศ.4 (เชี่ยวชาญ) เริ่มที่ขั้นต่ำ 23,230 บาท ขั้นสูง 59,770 บาท จากเดิมขั้นต่ำ 23,230 บาท ขั้นสูง 50,550บาท และระดับคศ.5 (เชี่ยวชาญพิเศษ) ขั้นต่ำ 28,550 บาท ขั้นสูง 66,480 บาท จากเดิมขั้นต่ำ 28,550 บาท ขั้นสูง 64,340 บาท

รัฐมนตรีว่าการศธ. กล่าวด้วยว่า ส่วนบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและครูที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ก.ค.ศ.กำหนด ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีดังนี้ วิทยฐานะชำนาญการ 3,500 บาท ชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท  เชี่ยวชาญ 9,900 บาท เชี่ยวชาญพิเศษ 15,600 บาท จากอัตราเดิมในปัจจุบันวิทยฐานะชำนาญการ 3,500 บาท ชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท เชี่ยวชาญ 9,900 บาท และเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 บาท

ส่วนอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้ อาจารย์ขั้นปฏิบัติการ ปริญญาตรี 7,940 บาท ปริญญาโท 9,700 บาท ปริญญาเอก 13,110 บาท ขั้นสูง 36,020 บาท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขั้นสูง 50,550 บาท ,รองศาสตราจารย์ขั้นสูง 59,770 บาท, ศาสตราจารย์ ระดับ 9-10  64,340 บาท และระดับ 11   66,480 บาท