สธ.ส่งทีมสอบสวนโรคไปสภาป้องกันหวัด09

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง กรณีมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นไข้หวัดใหญ่ 2009 ว่า ได้สั่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว เข้าไปควบคุมและเก็บข้อมูลเพื่อหาทางป้องกันโรคให้ตรงประเด็นและตรงจุดมากขึ้น เชื่อว่า จะทราบผล และลดปัญหาการติดหวัดในสภาฯ ได้

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ได้เป็นประธานการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอเข้มแข็ง ด้านการป้องกันควบคุมโรคและการพัฒนาเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ระดับพื้นที่ โดยเน้นความร่วมมือ ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล และ อสม. ในการพัฒนาหน่วยสอบสวนเคลื่อนที่เร็วให้เข้มแข็งเข้าควบคุมโรคในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ตัดวงจรการระบาดของโรค ทำให้ลดปัญหาอัตราการเจ็บป่วยในโรงพยาบาลและพบผู้ป่วยได้น้อยลง

ซึ่งในครั้งนี้จะเน้นในเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากพบปัญหาการระบาด โดยจะมีการอบรมให้ความรู้ใน 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันค้นหาและสังเกตการณ์ สิ่งที่ผิดปกติในท้องถิ่น และตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อควบคุมโรคได้ทันเวลา และสื่อสารกับประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้รู้เท่าทันโรค และป้องกันตนเองได้อย่างเหมาะสม