ถอดยศ เรียกคืนเครื่องราช ร.อ.พรนิมิต เ้จ้าของสถาบัน Navy Camp

ถอดยศ เรียกคืนเครื่องราช ร.อ.พรนิมิต เ้จ้าของสถาบัน Navy Camp
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

(8 ก.ย.) ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด 'เรือเอก พรนิมิต ศรีโฉมงาม' สังกัดกองทัพเรือ ออกเสียจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 2552 ซึ่งเป็น วันที่มีคำสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 'ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกและจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย' ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน

ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นาย สุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี

อนึ่ง เรือเอกพรนิมิต ศรีโฉมงาม เป็นเจ้าของสถาบันกวดวิชา NAVY CAMP เตรียมความพร้อมทางภาควิชาการให้กับนักเรียนที่สนใจสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อย