ทนายจารุวรรณยื่นศาลค้านระงับทำงาน

ทนายจารุวรรณยื่นศาลค้านระงับทำงาน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนิติธร ล้ำเหลือ ผู้รับมอบอำนาจจากคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เดินทางมาศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อยื่นคัดค้านกรณีที่ นายปราโมทย์ โชติมงคล ประธานสำนัก งานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นต่อศาลปกครองกลาง เพื่อให้พิจารณาสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ ของคุณหญิง จารุวรรณ หลังจากได้รับร้องเรียนจาก นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ส.ว.สรรหา ว่า มีการใช้อำนาจแต่งตั้งโดย มิชอบในการแต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการ สตง. ขึ้นเป็นรักษาการผู้ว่าการสตง. แต่สุดท้าย คำสั่งดังกล่าวก็ถูกยกเลิกโดย คุณหญิงจารุวรรณ ทำให้นายพิศิษฐ์ เสียสิทธิ์ในการขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้ว่า สตง. โดยอ้างว่าเป็นการพิจารณาออกคำสั่งโดยผู้ไม่มีอำนาจ อันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. วิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 สำหรับมาตรา 12 นั้นตาม พ.ร.บ.ระบุว่า คำสั่งการปกครองจะต้องกระทำโดยผู้มีอำนาจในเรื่องนั้น ส่วนการยื่นคัดค้านเรื่องดังกล่าว ศาลปกครองกลางนัด ไต่สวนคำร้องในวันที่ 8 กันยายน เวลา 10.00 น.