ปลัดจว.ลำปางเปิดอบรมอาสาสมัครปกป้องชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่โรงเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ.สบปราบ จ.ลำปาง นายวิวัฒน์ เมธีวรรณกิจ ปลัดจังหวัดลำปาง เปิดอบรม อาสาสมัครปกป้องชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน มีการรักชาติ พร้อมที่จะปกป้องสถาบันชาติอันเป็นสถาบันหลัก
โดยมีผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในตำบลนายาง และในเขตเทศบาลตำบลสบปราบกว่า 200 คน เข้าร่วมฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบันชาติ

ด้าน นายสมชัย รุ่งสาคร นายอำเภอสบปราบ จ.ลำปาง กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันยังมีปัญหาความขัดแย้งทางความคิดเห็นด้านการเมืองการปกครองที่ไม่ตรงกัน ได้ขยายวงกว้างในกลุ่มประชาชน จึงได้มีการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างแนวคิดพื้นฐานที่ถูกต้อง ตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ทั้งนี้การ อบรมดังกล่าวนั้นยังเป็นการรณรงค์ เพื่อสร้างและปลุกจิตสำนึก การผนึกพลังของคนในชาติ ให้เป็นหนึ่งเดียวกันอีกด้วย