เปิดประวัติ ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดทส.ผู้สิ้นชีพ

เปิดประวัติ ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดทส.ผู้สิ้นชีพ
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

จากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์คณะปลัดกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติชนภูเขา เป็นเหตุให้ผู้โดยสารและะนักบินเสียชีวิตหมดทั้งลำ รวมถึง นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าอุทิศตัวให้กับป่าไม้มาตลอดนั้น ด้วยความอาลัย จึงได้เสนอประวัติและผลงานของท่านที่ผ่านมา

นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 ให้ข้ามห้วยมาเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเกษียณอายุราชการในปี 2553

เกิดวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2493 จบวิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขาภิบาล) รางวัลเหรียญทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2515 ปริญญาโท ปริญญาเอกวิทยาศาสตร์ ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ มหาวิทยาลัย Tulane สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2523 วปอ.รุ่น 41

จบปริญญาตรีแล้วเริ่มงานในบริษัทเอกชนเป็นเวลา 3 ปี จากนั้นได้ทุน ก.พ.ต่อปริญญาโท-เอก จบแล้วกลับมารับราชการที่กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความก้าวหน้าในงานตามลำดับ โดยเป็นผู้อำนวยการกอง เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ต่อมามีการแยกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯออกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เขาได้รับเลือกให้เป็นรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนขึ้นเป็นปลัดกระทรวงวิทย์ฯ ในปี 2548

ได้รับการผลักดันจากนายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯให้กลับไปช่วยงาน เนื่องจากเห็นว่าเป็นลูกหม้อเก่า ยังเหลืออายุราชการอีก 3 ปี ในขณะที่นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แคนดิเดต เหลืออายุราชการเพียงปีเดียว

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปถมาภรณ์มงกุฎไทย ปถมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ในปี พ.ศ. 2537, 2540, 2543 และ 2548 ตามลำดับ


นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการกองบำรุงรักษาราชอุทยาน สำนักพระราชวัง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2532 ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ราชการบริหารส่วนกลาง วันที่ 16 ก.พ. 2539 และเป็นที่ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง (เทียบเท่าตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง) สำนักพระราชวัง ในวันที่ 16 มิ.ย. 2551 นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 28 ม.ค. 2546 กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 27 ก.ค. 2547 กรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 24 เม.ย. 2550 ทั้งนี้นายสหัส ได้รับเครื่องราชตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.) เมื่อปี 2548

นายโกวิทย์ ปัญญาตรง ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เกิดเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2493 ที่ ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี จบการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรี แล้วเข้ามาศึกษาต่อระดับมัธยมที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ปริญญาตรีวนศาสตร์ จากนั้นได้ศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาเดียวกันจาก Michigan State University สหรัฐอเมริกา

เข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2516 ในตำแหน่งข้าราชการพลเรือนวิสามัญชั่วคราวทดลองปฏิบัติราชการ นักวิชาการป่าไม้ตรี กองวิจัยผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2517 เป็นนักวิชาการป่าไม้ตรี กองวิจัยผลิตผลป่าไม้
ปี 2518 เป็นนักวิชาการป่าไม้โท งานปลูกสร้างสวนป่า สำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานี
ปี 2519 เป็นนักวิชาการป่าไม้ 5 ฝ่ายทดลองจัดการต้นน้ำ กองอนุรักษ์ต้นน้ำ
ปี 2531 เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 7 ฝ่ายจัดการต้นน้ำที่ 1 ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าสิริกิติ์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ปี 2535 เป็นเจ้าหน้าที่บริหารป่าไม้ 7 ฝ่ายจัดการต้นน้ำที่ 1 ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 7 และหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าสิริกิติ์ ส่วนอนุรักษ์ต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ปี 2540 เป็นนักวิชาการป่าไม้ 8 ว. ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิชาการป่าไม้ ช่วยปฏิบัติราชการส่วนอนุรักษ์ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าสิริกิติ์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และหัวหน้าศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 7 ส่วนอนุรักษ์ต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้
ปี 2544 เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง สำนักแผนงานและสารนิเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ปี 2546 เป็นผู้อำนวยการสนองงานพระราชดำริ
ปี 2548 เป็นผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2550

ตลอดระยะเวลาแห่งการปฏิบัติราชการ ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่านนี้มีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดและตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ป่าทั่วทุกภาคของประเทศด้วย

พ.ต.เจนวิทย์ อรุณสวัสดิ์ นักบินเคยปฏิบัติภารกิจร่วมค้นหาพระ 2 รูปที่เข้าไปเดินธุดงค์ในพื้นที่ป่าเขาใหญ่ แล้วเกิดพลัดหลงเข้าในป่าลึกบริเวณเขาแหลม ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประมาณ 13 กิโลเมตร เหตุเกิดเมื่อวันที่ 18 มี.ค.