ศาลล้มละลายพิพากษาอดีตรมช.พณ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตามคดีหมายเลขแดงที่ ล. 6004/2553 กองบังคับคดีล้มละลาย 4 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติ ธรรม โดยระบุว่าบริษัท บริหารสินทรัพย์ไทย จำกัด เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง ขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย และศาลได้มีคำ สั่งลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน ลูกหนี้ เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ฉะนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดเป็นต้นไป เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย ฯ ดังนี้ คือ (1) จัดการและจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือกระทำการที่จำเป็นเพื่อให้กิจการของลูกหนี้ ที่ค้างอยู่เสร็จสิ้นไป (2) เก็บ รวบรวมและรับเงินหรือทรัพย์สิน ซึ่งจะตกได้แก่ลูกหนี้ หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับจากผู้อื่น(3) ประนีประนอมยอมความ หรือฟ้องร้อง หรือต่อสู้ คดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้

เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายเรื่องนี้ จะเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานบังคับคดี ซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ ภายใน 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 21กันยายน 2553 ตรวจรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th

อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวไม่ใช่คดีแรกที่ นายสุริยา ถูกเจ้าหนี้ฟ้อง ซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกกล่าวโทษโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)มาแล้ว