ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พุทธศักราช 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 11.37 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาทความว่า บ้านเมืองของเราตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด บางอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น บางอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลง ความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่น่าวิตกก็คือ ความคิดและความประพฤติหลายๆ อย่าง ซึ่งแต่ก่อนถือว่าเป็นความชั่ว ความผิด มีทีท่าว่าจะกลายเป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับ แล้วพากันประพฤติปฏิบัติโดยไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือน ปัญหานี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะถ้าปล่อยปละละเลยไว้ จะยิ่งพอกพูนเป็นปัญหาใหญ่ ทำให้บุคคลตลอดถึงสังคมส่วนรวมเสื่อมทรุดลง ทุกคนทุกฝ่ายจึงต้องทำความเข้าใจให้ชัดว่า สิ่งใดเป็นความชั่ว สิ่งใดเป็นความดีที่แท้ แล้วละเว้นความคิดอ่านและการกระทำใด ๆ ที่ชั่วที่เสื่อม คิดและทำแต่สิ่งที่เป็นความดี เป็นความถูกต้องและเป็นธรรม ถ้าทุกคนมีความคิดเห็นดังนี้และประพฤติปฏิบัติได้จริง ผลจากการคิดดีปฏิบัติชอบของแต่ละคนจะช่วยค้ำจุนเกื้อหนุนให้สังคมและบ้านเมืองของเรา ดำรงมั่นอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นตลอดไปโดยไม่มีวันเสื่อมคลาย จึงขอฝากให้บัณฑิตได้พิจารณาให้เห็นกระจ่าง เพราะความคิดอ่านและการประทำของผู้มีความสามารถอย่างเช่นบัณฑิต ย่อมมีผลอย่างสำคัญต่อความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของสังคมและประเทศชาติ ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานปริญญาศิลปะศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารงานยุตธรรมซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ขอประทานถวายในภาคเช้าด้วย เวลา 15.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา 09.09 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้ พระราชสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท พร้อมพระสงฆ์เฝ้าถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมพระบูชา นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมคณะผู้บริหารของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นวีซีดี ภาพยนตร์สั้น 2 นาที เรื่อง "อัจฉริยะราชัน สร้างสรรค์เพื่อปวงไทยและหนังสือการ์ตูนซีรีส์ "ครีเอทีฟ คิดส์(Creative Kids)ตอนหนูแจ๋วเพื่อนต่างมิติ หนังสือการ์ตูนสอดแทรกความรู้เกี่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเผยแพร่ให้กับเยาวชนทั่วไปได้ใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ เพื่อพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง นำ นายจีรเศรษฐ์ บูรณะสัมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริหารบริษัท แมรี่กอท จิวเวลลี่(ประเทศไทย)จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สำหรับจัดเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนกลุ่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่ได้ดำเนินการโครงการเครื่องเงินชาวเขาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดี ซึ่งศึกษาในระบบปกติ โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึง เมษายน 2557 นายเทวัญ วิชิตะกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง นำข้าราชการกรมะนารักษ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทลูกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมถ์ และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพี่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมคณะ นำคณะผู้บริหารและคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรลูกค้า ธกส.ภาคตะวันออก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมรวมใจเทิดพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันของเครือข่ายเกษตรกรลูกค้า ธกส.ภาคตะวันออก สำหรับทรงใช้ในการซื้อข้าวอินทรีย์พันธุ์พื้นเมืองพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย นางสุชาดา ธีรวชิรกุล กรรมการผู้จัดการภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ชั้นสูง บริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำกัด นำ คณะผู้บริหาร บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด และสมชิกผู้เข้าร่วมธุรกิจอาวียองซ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวสาร จากการจัดโครงการ "เปิดฟ้าการศึกษา ปลูกต้นกล้าแห่งการเรียนรู้ ภายใต้กิจกรรม "ลดเพื่อให้ แบ่งปันส่วนเกินของคุณเติมเต็มส่วนขาดให้น้อง ๆ เพื่อพระราชทานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริตามพระราชอัธยาศัย นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำ นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สำหรับเป็นค่าอาหารของนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการโรงเยาบาลพระรามเก้า พร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 17 ปีการดำเนินงานของโรงพยาบาลพระรามเก้าและเงินที่โรงพยาบาลฯร่วมสมทบ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายชยานนท์ กฤตยาเชวง นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน รายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกรวิทย์ สุพุทธิพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นานมี จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัทนานมี จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการ "ฮอร์ส อะวอร์ด และ "นานมี ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย นายสุวิมล รุ่งแสง ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร นำ คณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือชาวบ้านเขตบางกอกน้อย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน "น้ำใจไทยสู่ชายแดน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ดังนี้ 1.นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการผู้จัดการ ยูนิตี้ ฟู๊ด จำกัด และนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นายวรวัฒน์ ปฏิมาวิรุจน์ และคณะ จากบริษัท เดลี่ฟู๊ด จำกัด ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมโครงการ "พาเลซได้ทั้งบุญ ลุ้นทั้งโชคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ กรรมการ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) และคณะผู้บริหารบริษัท ฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการ "Cat 001 สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เวลา 15.06 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชทานวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้ พระครูวิมลกิตติญาณ เจ้าอาวาสวัดม่วงแค แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2553 และในโอกาสนี้ ฆราวาส ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำ นางจตุพร ลิ้มปิยะศรีสกุล บรรณาธิการผู้อำนวยการนิตยสารแฟชั่นรีวิว และคณะกรรมการโครงการจัดทำหนังสือผ้าไทย "อนุรักษ์ผ้าไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทลเกล้า คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาล สมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2553 คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ประธานมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเซียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2553 นายยรรยง ประเทืองวงศ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัทโซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายปุ๋ยเคมี เพื่อใช้ในโครงการส่วนพระองค์เกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับต่างๆ ในเขตพระราชฐานและตามพระราชอัธยาศัย นายสุรวัฒน์ ชมพูพงษ์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนการเป็นวิทยากรให้แก่ส่วนราชการต่างๆ เพื่อสมทบทุนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2553 - นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา ดังนี้ 1. นายองอาจ ปัณฑุยากร กรรมการผู้จัดการบริษัท ออลล่า จำกัด และคณะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. พลโทหญิง จีรวรรณ พรหโมบล นายกสมาคมพยาบาลทหารบก และคณะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 3. นายจิตติ พงศ์กุศลจิตต์ และคณะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ 52490 ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำคณะผู้บริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) คณะผู้จัดงานคอนเสิร์ต "บราเทอร์ 2 แอนด์ เดอะ เซเลบส์ (BROTHER 2 & THE CELEBS) และศิลปิน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือกำพร้า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลำพูน เวลา 15.48 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้ นายมาจิด ชิซมาร์ก (Mr.Majid Bizmark) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา พร้อมคณะผู้ร่วมงานในการจัดทำงานระบบคอมพิวเตอร์สำหรับบริการข้อมูลเพลงและเสียงดนตรี ของห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อแสดงผลงานและสาธิตการใช้งานระบบดังกล่าว พร้อมทั้งขอพระราชทานพระราชดำริ ก่อนที่จะเปิดให้บริการแก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.03 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสภาทนายความ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร