ส.ส.ทยอยร่วมประชุมสภาฯ-ตรวจตราเข้ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ ที่จะเริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น. โดยมีวาระสำคัญ ในการพิจารณาที่ วุฒิสภา แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ร่างข้อบังคับการประชุม ร่างพระราชบัญญัติการเข้าเสนอชื่อกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งขณะนี้ที่ บริเวณรัฐสภา ยังคงมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย อย่างเข้มงวด ในการตรวจตรารถและบุคคล ที่จะเดินทางเข้ามายังรัฐสภา พร้อมกับ สแกนเครื่อง
สัมภาระ ซึ่งในขณะนี้ก็ได้มีบรรดา ส.ส. ทยอยเดินทางเข้ามาร่วมประชุมแล้ว