สหภาพแรงงานได้ข้อสรุปปัญหา 4 ข้อ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย ในหัวข้อปฏิรูปแรงงานไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ที่จัดขึ้นโดย สำนักนายกรัฐมนตรี ช่วงที่ผ่านมา เป็นการเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหาของผู้ใช้แรงงาน ที่ต้องการให้แก้ไขผ่านทางตัวแทนสหภาพแรงงานในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งล่าสุด ได้มีการสรุปถึงปัญหาออกมา 4 หัวข้อ คือ ปัญหาค่าแรงขั้นต่ำ ปัญหาเรื่องสวัสดิการขั้นพื้นฐานและการละเมิดสิทธิแรงงาน ปัญหาการคุ้มครองแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว และปัญหาเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน จากนั้นที่ประชุมจึงได้จัดให้ตัวแทนสหภาพแรงงานที่เข้าร่วมกว่า 200 คน จับกลุ่มตามความสนใจของปัญหาที่ต้องการจะร่วมกันแก้ไข เพื่อสรุปและทำเป็นข้อเสนอให้กับรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม

ขณะที่ นายพงษ์ศักดิ์ เปล่งแสง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า หลังจากนี้จะนำข้อเสนอที่ได้ไปศึกษารายละเอียด ก่อนที่จะขับเคลื่อนให้เดินหน้า โดยข้อเสนอหลายข้อ อาทิ กฎหมายเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน การปฏิรูประบบประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระ และการขยายสิทธิ์ผู้ประกันตน ที่ตัวแทนสหภาพแรงงาน ได้เสนอในวันนี้ ก็มีหลายข้อที่ตรงกับรัฐบาล ที่ได้ระบุออกมาก่อนหน้านี้ ว่าต้องการแก้ไข ก็จะสามารถดำเนินการได้ทันที ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ตรงกัน ทางกระทรวงแรงงาน ก็จะนำไปศึกษา ก่อนที่จะกลับมาเสนอกับรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง