ชาวพิษณุโลกปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ3แสนตัว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข และสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 สำหรับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้ ยังเป็นการอนุรักษ์
และขยายพันธุ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชน และสามารถทำการจับปลาเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชนอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ตำบลสมอแข ครั้งนี้ ยังมีการมอบพันธุ์ปลา ให้กับตัวแทนของอำเภอต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก อีกอำเภอละ 100,000 ตัว อีกด้วย