พท.จับตารัฐมีมติเปลี่ยนแปลงงบปี54

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางฐิติมา ฉายแสง ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบรัฐบาล หรือ คตร. ได้พิจารณาเรื่องที่คณะรัฐมนตรี มีมติเสนอเปลี่ยนแปลง งบประมาณปี 2554 ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2554 ว่า การเสนองบประมาณ รายจ่าย ประจำปี 2554 ของรัฐบาลเป็นการเสนอ ที่ขาดความรอบคอบ และไม่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้มีการปรับลดงบประมาณจำนวนมาก จนทำให้ต้องมีการเสนอเปลี่ยนแปลงงบประมาณใหม่ เข้าไปแทนที่

ทั้งนี้ การเสนอเปลี่ยนแปลง งบประมาณ จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ คือต้องเป็นโครงการหรือเป็นการนำเงินไปใช้ในภารกิจที่สำคัญ และจำเป็น เพื่อประโยชน์ของประเทศ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นไปเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเมือง โดยวิธีการแบ่งให้พรรคร่วม รัฐบาล ที่รับผิดชอบแต่ละกระทรวง และต้องไม่นำไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดการทุจริต

อย่างไรก็ตาม คณะทำงานของพรรคเพื่อไทย จะเฝ้าติดตาม และตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปอภิปรายในวาระที่ 2 ของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป