จ.ตากพัฒนาศักยภาพการบริหารภาครัฐ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ โตมรศักดิ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดตากครั้งที่ 3 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จ.ตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ จากทุกหน่วยงาน กว่า 70 คน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้
เพื่อให้หน่วยงานภาคราชการ ได้นำผลงานการบริหารงาน รวมทั้งข้อมูลด้านต่างๆ มาแลกเปลี่ยนแนวคิดและแสดงทัศนคติวิสัยทัศน์ในการทำงานในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อบูรณาการการทำงานในด้านบริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและศักยภาพในการทำงานของภาครัฐอย่างบูรณาการ และเป็นระบบที่ขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน
ทั้งด้านบริหารจัดการ-สาธารณูปโภค-การบริการประชาชน-การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น และเศรษฐกิจชายแดน-การลงทุนภาคอุตสาหกรรม-ภาคเกษตร-รวมทั้งด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ

นายกิตติศักดิ์ โตมรศักดิ์ นายอำเภอแม่สอด กล่าวว่า นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ให้แจ้งต่อที่ประชุม ถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพของพื้นที่จังหวัดตาก โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า ทางด้านเศรษฐกิจ-การค้า-การลงทุน ที่จะต้องดำเนินการให้ควบคู่และสอดคล้องกับกับนโยบายการ
พัฒนาของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพ ร่วมกันกับนโยบายรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งมติให้พัฒนาพื้นที่ชายแดนแม่สอด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552 และมติการยกฐานะท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ