โรคฉี่หนูระบาดกาฬสินธุ์ป่วย25ตาย2

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัญหาโรคระบาดที่มักเกิดกับเกษตรกร โดยเฉพาะโรคเล็ปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) หรือ โรคไข้ฉี่หนู ซึ่งเป็นโรคประจำถิ่นของกาฬสินธุ์ ในสถานการณ์ทำนาปี ขณะนี้ เริ่มพบเกษตรกรป่วยเป็นโรคไข้ฉี่หนูเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พบผู้ป่วยแล้ว 25 ราย เสียชีวิต 2 รายและหากเปรียบเทียบกับการเกิดโรคในปีเดียวกัน นับว่า เกิดขึ้นเร็วกว่าทุกปี เนื่องจากเกษตรกรไม่รักษาตนเอง หลังจากลงทำไร่ ทำนา หรือ ทำการประมง ซึ่งจะไปสัมผัสกับบริเวณที่มีเชื้อโรคไข้ฉี่หนู และด้วยอาการของโรคที่คล้ายกับไข้หวัดธรรมดาจึงทำให้เกษตรกรหันไปรับประทานยาเอง ดังนั้น ในระยะนี้หากพบว่า อาการของโรคมีอาการตัวร้อน มีไข้สูง และป่วยปวดตามกล้ามเนื้อ ก็ให้รีบเข้าไปรับการรักษากับทางโรงพยาบาล ซึ่งถือเป็นวิธีการป้องกัน เนื่องจากโรคนี้หากรักษาไม่ทัน จะทำให้เสีย
ชีวิตลงได้