กม.เจริญพันธุ์ปัดหนุนเด็กมีลูกในวัยเรียน

กม.เจริญพันธุ์ปัดหนุนเด็กมีลูกในวัยเรียน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการพัฒนา ระเบียบ กฎ และกฎหมาย ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ในคณะกรรมการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ได้ยกร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์ พ.ศ... เสร็จแล้ว ซึ่งที่ประชุม สธ. ได้เสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณาไปยังคณะอนุกรรมการฯ จากนั้นคณะอนุกรรมการฯ จะปรับแก้ไข ทั้งนี้ ได้เสนอให้
ทำประชาพิจารณ์ก่อน แล้วจึงเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป

สำหรับข้อคิดเห็นที่เสนอ อาทิ เรื่องสถานบริการสาธารณสุข ที่ระบุไว้ในร่าง พ.ร.บ. หมายความว่า สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ประชุมเห็นว่าไม่ครอบคลุมสถานบริการทุกระดับ ทุกประเภท ก็ให้ไปปรับปรุงแก้ไข

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรา 12 ในกรณีที่สถานศึกษามีหญิงมีครรภ์ นั้นอยู่ระหว่างศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษานั้นต้องอนุญาตให้หญิงมีครรภ์ศึกษาต่อในระหว่างตั้งครรภ์ และกลับไปศึกษาต่อภายหลังคลอดบุตรได้นั้น ที่ประชุมกระทรวงก็มีความเห็นทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านหนึ่งมองว่าจะเป็นการสร้างค่านิยม ให้เด็กในวัยเรียนตั้งครรภ์หรือไม่ ส่วนอีกด้านหนึ่งก็มองว่าจะเปิดโอกาสให้เด็กในวัยเรียนที่ตั้งครรภ์ ได้เรียนต่อเหมือนกับเยาวชนทั่วไป

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าแนวทางเดิมที่ไล่เด็กออกขณะตั้งครรภ์ ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือไม่ อีกทั้งก็ไม่ได้ช่วยให้ตัวเลขเด็กตั้งครรภ์ในวัยเรียนลดลงการเป็น ด.ญ. แม่ ยังคงสูงอยู่