คณิต ยัน คอป. ยึดอิสระและเป็นกลาง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. แถลงข่าวเปิดตัว คณะกรรมการ ทั้ง 8 คน ที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

โดย นายคณิต กล่าวว่า คณะกรรมการ คอป. ทุกคนเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขาวิชา พร้อมยื่นยันว่า คณะกรรมการ คอป. จะยึดมั่นในหลักการของความเป็นอิสระตรงไปตรงมา มีความเป็นกลางและโปร่งใส โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ให้สังคมมีความสันติและสงบสุข ขณะเดียวกัน
จะมีการดำเนินงาน บนแนวคิดหลัก 3 ประการ คือ
1.การตรวจสอบข้อเท็จจริง
2.การป้องกันความขัดแย้ง
3.การฟื้นฟูและเยียวยา

นอกจากนี้ นายคณิต ยังกล่าวอีกว่า การทำงานของ คอป. จะไม่ซ้ำซ้อนกับ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ แต่จะมีการบูรณาการร่วมกันในการทำงาน โดยหลังจากนี้ จะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์แนวทางและกรอบเวลา ซึ่งเบื้องต้นเห็นว่า จะใช้เวลาไม่เกิน 2 ปี และจะรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทุก ๆ 6 เดือน