ชลประทานเชียงใหม่เริ่มปล่อยน้ำทำการเกษตร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว อุณหภูมิสูงขึ้น การที่น้ำสูงกว่าเกณฑ์ และมีการปลูกพืชมากขึ้น จากนโยบายการ
ประกันรายได้ของรัฐบาล ขณะที่น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ของเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าปีที่แล้ว ซึ่งแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝนในปีนี้ มีพื้นที่เพาะปลูก 332,000 ไร่ แบ่งเป็นนาปี 260,000 ไร่ และพืชไร่พืชผัก 34,000
ไร่ ซึ่งชลประทานเชียงใหม่ ได้เริ่มปล่อยน้ำในเขื่อนให้กับเกตรกร ในพื้นที่เขื่อนแม่งัดไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จะส่งน้ำให้กับเกษตรกร เริ่มวันที่ 12 ก.ค. และจะสิ้นสุดการน้ำส่งในวันที่ 31 ต.ค. อย่างไรก็ตาม ได้ประชุมขอความร่วมมือเกษตรกรไม่ปลูกพืชมากกว่าแผน และเตรียมการช่วยเหลือในภาวะฝนทิ้งช่วง ซึ่งเตรียมเครื่องสูบน้ำ และแหล่งน้ำสำรอง โดยกำหนดว่าจะต้องมีพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหาย จากภัยแล้งปีนี้ไม่เกิน 0.15 หรือ ไม่เกิน 498 ไร่