กกอ.เตรียมให้มหาวิทยาลัยปรับการเรียนการสอนให้ใกล้ชิดสังคมมากขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เตรียมให้มหาวิทยาลัยปรับการเรียนการสอนให้ใกล้ชิดสังคมมากขึ้น เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบทางสังคมให้แก่นักศึกษา นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้นำปัญหาความไม่สงบจากเหตุการณ์ทางการเมืองมาหารือถึงแนวทางการนำพลังปัญญาชนพาชาติให้พ้นวิกฤตว่าควรจะดำเนินการอย่างไร เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยที่ประชุมเห็นว่าปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ เกิดจากปัญหาของมหาวิทยาลัยที่ทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้สอนให้นิสิต นักศึกษาลงไปสัมผัสกับสังคมจริง ๆ อีกทั้งหลักสูตรส่วนใหญ่ยังนำความรู้จากต่างประเทศมาปรับใช้และเน้นการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเป็นหลักจึงขาดการปลูกฝังเรื่องการมีจิตสำนึกความรับผิดชอบทางสังคมให้กับนิสิต นักศึกษา นายสุเมธ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมจึงคิดว่าถ้าจะให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมได้อย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยก็จะต้องใกล้ชิดกับสังคมมากขึ้น โดยปรับวิธีการสอนนำนักศึกษาออกไปสัมผัสกับชุมชนและสังคมมากขึ้น แต่ก็ควรมีสิ่งจูงใจให้กับมหาวิทยาลัยที่ทำสิ่งเหล่านี้ โดยที่ประชุมเห็นว่าควรจะปรับเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยให้มหาวิทยาลัยที่มีผลงานที่เกี่ยวกับชุมชนและงานที่ประยุกต์ศาสตร์ท้องถิ่น สามารถนำผลงานเหล่านั้นมาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้ ซึ่ง กกอ.ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปหารือกับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานทางด้านนี้ ว่าอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญและพัฒนากรอบแนวคิดให้ชัดเจน เพื่อกำหนดเป็นมาตรการระยะยาวให้มหาวิทยาลัยมีความใกล้ชิดกับชุมชนและท้องถิ่นมากขึ้น