ศาลปค.ยกฟ้องคดีประมูลคอมพ์สธ.ฉาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานข่าวจากศาลปกครองกลาง ได้มีการพิจารณาพิพากษาคดีที่ กิจการร่วมค้า พีสแควร์ ไทยคอม และบริษัท พีสแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง กระทรวงสาธารณสุข รมว.สาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในขณะนั้น มีคำสั่งยกเลิกการประกวดราคาซื้อและติด
ตั้งระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลังและข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อการบริหารข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และข้อมูลโรงพยาบาล ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มูลค่า 900 ล้านบาท ในคดีละเมิดพร้อมเรียกค่าเสียหาย 1,200 ล้านบาท โดย
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การยกเลิกการประกวดราคาและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้อง จึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้อง คดีนี้จึงมีคำสั่งพิพากษาให้ยกฟ้อง

ด้าน น.พ.วิชัย เทียนถาวร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องในคดีดังกล่าว เปิดเผยว่า การประมูลจัดซื้อคอมพิวเตอร์มูลค่า 900 ล้าน ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยในระหว่างที่ตนเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาตัดสินโดยอาศัยความเห็นของทุกฝ่ายอย่างรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลาง และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รวมทั้งการดำเนินการก็ทำในรูปแบบคณะกรรมการ ที่มีการพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบทุกขั้นตอน