จ.อุตรดิตถ์ แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการที่ยังไม่การแจ้งให้พิสูจน์สัญชาติของแรงงานสัญชาติพม่า ยื่นแบบฟอ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการที่ยังไม่การแจ้งให้พิสูจน์สัญชาติของแรงงานสัญชาติพม่า ยื่นแบบฟอร์มขอรับการพิสูจน์สัญชาติใหม่ นายประพันธ์ วิศิษฎจินดา จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 และวันที่ 9 ธันวาคม 2551 เห็นชอบให้มีการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า โดยให้แรงงานพม่าที่มีความประสงค์จะเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ทางการพม่ากำหนด ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการส่งแบบรับคำขอรับการพิสูจน์สัญชาติให้กรมการจัดหางานรวบรวมส่งให้กับทางการพม่าผ่านช่องทางการทูตประกอบการพิจารณาเบื้องต้นก่อนการเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ ขณะนี้ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการแจ้งประสานจากกรมการจัดหางานว่ามีแบบฟอร์มขอรับการพิสูจน์สัญชาติเป็นจำนวนมากที่ทางการพม่าไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ เนื่องจากการกรอกแบบฟอร์มไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน โดยทางการพม่าจะไม่แจ้งให้ทราบว่าเป็นรายใดบ้าง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการพิสูจน์สัญชาติบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งแรงงานพม่าที่ยื่นแบบขอรับการพิสูจน์สัญชาติพม่า ในปี 2551 - 2552 และยังไม่มีการแจ้งให้ไปพิสูจน์สัญชาติ ให้กรอกแบบขอรับการพิสูจน์สัญชาติใหม่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และตรงกับความเป็นจริง ส่งให้กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพื่อรวบรวมส่งให้กับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวดำเนินการรวบรวมส่งให้ทางการพม่าพิจารณาอีกครั้งส่วนกรณีที่ยื่นแบบฯ ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา หากล่วงเลยระยะเวลา 5 เดือนไปแล้ว นับตั้งแต่วันที่ยื่นแบบฯ ถ้ายังไม่มีการแจ้งให้ไปพิสูจน์สัญชาติ ขอให้กรอกแบบขอรับการพิสูจน์สัญชาติส่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดใหม่เช่นกัน ทั้งนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ฝ่ายคุ้มครองคนหางานและการทำงานของคนต่างด้าว โทรศัพท์ 0-5541-7016 ต่อ 14