หัวหน้าผู้ตรวจฯ สธ. เปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารภาคอีสาน ที่ จ.นครราชสีมา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารภาคอีสาน ตามโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา วันนี้ (28 มิ.ย.53) นายแพทย์ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารภาคอีสานตามโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา โดยโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นโครงการหนึ่งของมาตรฐานการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2553-2555 ที่เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จใน 3 ปี คาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเข้มแข็ง มั่นคงของการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กิจกรรมส่วนใหญ่ให้ความสำคัญของการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบริการของสถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์แพทย์เขตเมือง เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อพัฒนาศักยภาพของสถานบริการสาธารณสุขเป็นสถานบริการใกล้บ้านใกล้ใจ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการของประชาชนทั้งด้าน การส่งเสริม การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ นำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้โดยการลงทุนของภาครัฐในการโครงการที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้มีผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 19 จังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน 300 คน