เยาวชน 8 จังหวัดภาคอีสาน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เยาวชน 8 จังหวัดภาคอีสาน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง ชุมชนและสังคม วันนี้ (26 มิ.ย.53) นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน ภาค 3 และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อรวมพลังไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีการมอบเกียรติบัตรและมอบธงหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด ตามปฏิบัติการมหาดไทย Clean & Seal ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด ให้กับอำเภอต่างๆ ทั้ง 23 อำเภอ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่โรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการต่อต้านยาเสพติดของเครือข่ายเยาวชน ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน ภาค 3 จาก 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยเยาวชนจากทั้ง 8 จังหวัด ได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งการประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิค To Be Number One การแข่งขันกระโดดเชือก การประกวดร้องเพลง และการแสดงละครรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของตัวแทนเยาวชนจาก 8 จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งมุ่งเน้นให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการในการดำเนินงานต่อต้านยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งมีเยาวชนจาก 8 จังหวัดภาคอีสานร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมขณะนี้ยังไม่หมดไป แม้ว่าจะมีการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งจำเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด เพื่อไม่ให้นำตนเองเข้าไปยุ่งเกี่ยว รวมทั้งสร้างเกราะป้องกันครอบครัวและชุมชนของตนเอง ไม่ให้มีการระบาดของยาเสพติดด้วย เนื่องจากปัจจุบันพบว่ายาเสพติดระบาดในกลุ่มเยาวชนมากขึ้น ดังนั้นจำเป็นต้องดึงเยาวชนเข้ามาเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด