เรือนจำพะเยา ร่วมเสริมสร้างทักษะทางอาชีพให้กับผู้ต้องขัง หวังก่อให้เกิดการมีงานทำหลังพ้นโทษ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เรือนจำจังหวัดพะเยา จัดโครงการคืนคนดีสู่สังคม ปี 2553 ผ่านการสร้างงานให้กับผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ หลังที่ผ่านมาพบต้องประสบปัญหาการว่างงานในกลุ่มผู้ต้องขังเมื่อกลับออกไปสู่สังคม นายวิชัย โชติปฏิเวชกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา กล่าวถึงการจัดโครงการคืนคนดีสู่สังคมในครั้งนี้ว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขังเป็นอย่างมาก ในการที่จะเสริมสร้างอาชีพและรายได้หลังจากที่พ้นโทษ ซึ่งที่ผ่านมามักพบปัญหาการว่างงานทำให้ต้องกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก ดังนั้น ทางกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณ์ จึงมีแนวคิดจัดโครงการคืนคนดีสู่สังคมขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีการรับผู้ต้องขังที่พ้นโทษตลอดจนผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติเข้าทำงานตามเรือนจำ ทัณฑ์สถานหรือหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับในส่วนของเรือนจำจังหวัดพะเยานั้น ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้ต้องขังจำนวนทั้งสิ้น 8 คน ซึ่งจะมีการออกหน่วยให้บริการทั้งการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า นวดแผนโบราณและตัดผมชาย ในวันจันทร์ เสาร์ ณ ศูนย์ทัณฑศิลป์ บริเวณหน้าเรือนจำจังหวัดพะเยา ในราคาที่ย่อมเยา นอกจากนี้ ยังให้บริการตัดผมให้กับประชาชนทุกวันพุธตามโรงเรียนในเขตท้องที่เทศบาลใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา เห็นว่าอยากให้สังคมได้ให้โอกาสผู้ที่ผ่านการต้องขังมา ซึ่งปัจจุบันผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปแล้วมักจะไม่ได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะการสมัครเข้าทำงาน เนื่องจากมีประวัติเคยต้องโทษในเรือนจำ ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงานและนำไปสู่การกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก