18จว.แล้งพื้นที่เกษตรเสียหาย 2ล.ไร่แล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย รายงานว่า ขณะนี้ มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 18 จังหวัด 128 อำเภอ 928 ตำบล 8,685 หมู่บ้าน แยกเป็น ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก ลำปาง ลำพูน พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุทัยธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา มหาสารคาม บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี โดยพื้นที่การเกษตรได้รับเสียหาย
รวม 2,170,996 ไร่ แยกเป็น พืชไร่ 1,547,895 ไร่ นาข้าว 182,384 ไร่ และพืชอื่นๆ 440,717 ไร่ ทั้งนี้แจกจ่ายน้ำอุปโภคและบริโภค จำนวน147,079,840 ลิตร พร้อมซ่อมสร้างทำนบและฝายกั้นน้ำ 1,355 แห่ง ขุดลอกแหล่งน้ำ 384 แห่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยแล้ง