สค.ร่วมกับพื้นที่ควบคุมในพระองค์ ๙๐๔ จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวผู้นำรุ่นใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานกิจการสตรีและครอบครัวโดยกองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายร่วมกับพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 จัดกิจกรรมค่ายครอบครัวผู้นำรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553 ที่โฮมแอนด์ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พลโทฐิตะฐาน สุขศรี ผู้ว่าราชการพื้นที่ความคุมในพระองค์ 904 เป็นประธานเปิดงานค่าย "ครอบครัวผู้นำรุ่นใหม่ โดยสำนักงานกิจการสตรีและครอบครัวโดยกองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายร่วมกับพื้นที่ความคุมในพระองค์ 904 จัดกิจกรรม "ค่ายครอบครัวผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวในการทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความรัก ความเข้าใจและความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัวส่งผลให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและมีความเข้มแข็ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เยาวชน 100 คน และครอบครัวข้ารบริพารของพื้นที่ความคุมในพระองค์ 904 จำนวน 20 คน สำหรับกิจกรรมในค่ายครอบครัวผู้นำรุ่นใหม่ประกอบด้วยกิจกรรมสัมพันธ์ฐาน Walk Rally จากทีมวิทยากรจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, กิจกรรมสุขสันต์ สานสัมพันธ์ครอบครัว จากทีม Staff Club และกิจกรรมแบ่งปันใส่ใจ ในครอบครัว โดย ดร.สมใจ รักษาศรีและคณะ สำหรับค่ายครอบครัวผู้นำรุ่นใหม่นี้มุ่งเน้นให้สถาบันครอบครัวมีจิตสำนึกในการเป็นเด็กและเยาวชนที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครองมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งสามรถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับครอบครัว, ชุมชนและโรงเรียน และดำรงชีวิตอยู่ในสังคม/ชุมชนได้อย่างมีความสุขตลอดจนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่คุณค่าของประเทศชาติอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง อบอุ่นมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป