มธ.พิจารณางบ ก.อุตสาหกรรม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พาณิชย์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2554 ได้แถลงผลการพิจารณา ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม วงเงินงบประมาณกว่า 7,300 ล้านบาท โดยเห็นว่ากรณีปัญหามาบตาพุด ทำให้กระทรวงต้องมีมาตรการที่ชัดเจน ในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทต่างชาติ ไม่ให้มีการย้ายฐานการลงทุนออกนอกประเทศ ขณะเดียวกัน ควรกำหนดเขตอุสาหกรรมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันปัญหามลพิษ ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกร และแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม บริเวณชายแดน เพื่อให้โรงงานต่างด้าว สามารถทำงานแบบเช้าเย็นกลับ เพื่อลดปัญหาแรงงานต่างด้าว และปัญหาเรื่องความมั่นคงของประเทศ นอกจาก นี้ ร.ท.ปรีชาพล กล่าวอีกว่า คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน มีผลทำให้สินค้าในประเทศตกต่ำลง