กทม.เปิดเว็บร.ร.สังกัดกทม.แชร์ความเห็น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบนโยบายด้านการศึกษา ประจำปี 2553 ตามโครงการ "การศึกษา คือ ชีวิต ทั้งชีวิต...เราดูแล" ในลักษณะการประชุมออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 436 โรงเรียน ร่วมชมการออนไลน์ พบปะสนทนาไปพร้อม ๆ กัน ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ซึ่งจากการดำเนินนโยบายดังกล่าว ตลอด 1 ปี เศษที่ผ่านมา ปรากฏผลสำเร็จเป็นรูปธรรมทุกโรงเรียนและได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.และกว่า 95% ได้รับการรับรองคุณภาพในการประเมินรอบที่ 2 ที่ผ่านมาด้วย โดยระบุทุกโรงเรียนในสังกัด กทม. ได้เน้นย้ำให้ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม เน้นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมกันนี้ เตรียมขยายโรงเรียน เรียนร่วมเปิดโอกาสเด็กพิเศษ เป็น 100 โรงเรียน ในปี 2553 มุ่งเน้น พัฒนาเด็ก กทม.เก่งหลายภาษาเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิต
ประจำวัน ติดกล้อง CCTV ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียนด้วย