เอแบคโพลเผยไทยมีอุปสรรคแก้ปัญหายาเสพมาก

เอแบคโพลเผยไทยมีอุปสรรคแก้ปัญหายาเสพมาก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผอ.เอแบคโพล เผย ประเทศไทย มีปัญหาการแก้ไขปัญหายาเสพติดหลายด้านเหมือนนานาประเทศ ทำให้มีแนวโน้มการระบาดของยาเสพติดสูงขึ้น

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ เปิดเผย ผลการวิจัยการสำรวจประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและการศึกษานโยบายยาเสพติด ยังต่างประเทศ อาทิ ประเทศสวีเดน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน โดยพบว่า ประเทศที่มีความขัดแย้งสูงในหมู่ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ แต่ละฝ่ายมีความขัดแย้งกันเองจะมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า ปัญหาและอุปสรรคต่อนโยบายด้านยาเสพติดของประเทศต่างๆ เป็นเพราะมีการทุจริตคอร์รัปชั่นและความไม่ต่อเนื่อง ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ภายใต้แนวนโยบายยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยมีปัญหาต่างๆ เกือบทุกด้าน เช่นเดียวกับนานาประเทศจึงมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น มองว่า หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการร่วมกันอย่างเป็น ระบบ หรือไม่ยึดตัวบุคคล แต่จะมีการเปลี่ยนผู้นำประเทศแทนนโยบายที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ดร.นพดล ยังกล่างด้วยว่า แผนปรองดองแห่งชาติของรัฐบาลจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ลดความขัดแย้งของประเทศ ได้ ซึ่งจากการสำรวจพบว่า กลุ่มที่มีความขัดแย้งมีเพียงร้อยละ 15 - 20 เท่านั้น แต่ประชาชนอีกกว่าร้อยละ60 ยังพบว่า รักและสามัคคีกันดี ซึ่งรัฐบาลต้องพยายามรักษาความสามัคคีตรงนี้ไว้ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง