กก.สิทธิ์ฝากสังคมสงเคราะห์ดูผู้ด้อยโอกาส

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศ.เกียรติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวในวันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี 2553 ว่า ต้องร่วมกันหาทางออกให้กับเรื่องสิทธิมนุษยชน ที่เป็นจริงในสังคมไทย โดยทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องร่วมกันเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มากกว่าที่จะออกมาเรียกร้องสิทธิต่างๆ เพราะทุกวันนี้ความเสมอภาคของประชาชน ยังไม่เท่าเทียมกัน จึงทำให้เกิดปัญหาทางสังคมมากมาย ดังนั้นจึงอยากฝากความหวังไว้ที่นักสังคมสงเคราะห์ ให้ทำหน้าที่คุ้มครองกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ต้องได้รับสิทธิ์ทางด้านสวัสดิการทั้งหลายทั้งปวง ที่ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ องค์กรระหว่างประเทศ หยิบยื่นมาให้ เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสิทธิประโยชน์พวกเขาเหล่านี้ ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบได้

นอกจากนี้ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยังได้กล่าวอีกว่า การที่ประชาชนยังไม่เคารพสิทธิ์ส่วนบุคคล ที่แท้จริงย่อมทำให้เกิดปัญหา เพราะการที่ใครจะดำเนินการสิ่งที่ตนต้องการ โดยไม่คำนึงถึงผู้อื่นคิดเพียงแค่เรามีสิทธิ์ เมื่อนั้นผลกระทบมากมาย ก็จะตามมาดังเช่นสังคมไทในปัจจุบัน