โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป รุ่นเข้าพรรษา

โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป รุ่นเข้าพรรษา
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ๑๐๐,๐๐๐ รูป รุ่นเข้าพรรษารุ่นที่ ๒๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ครั้งหนึ่งใน ชีวิตของลูกผู้ชาย ต้องบวชให้ได้อย่างน้อย ๑ พรรษา

นับตั้งแต่สมัยพุทธกาล เมื่อย่างเข้าลู่ฤดูฝน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา ตามวัดวาอารามหรือบริเวณที่กำหนดขึ้น งดการเดินทางไปยัง ถิ่นต่าง ๆ เป็นเวลา ๓ เดือน ข่วงเวลานี้จึงเป็นโอกาสดีที่ พระภิกษุสงฆ์จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยและฝึกฝนธรรมปฏิบัติ อย่างเข้มข้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนคุณธรรม และ ปรับปรุงแก้ไขสิงที่ยังบกพร่องให้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น

ในฤดูเข้าพรรษาจึงมีประเพณีที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ ที่ชายไทยทั้งหลายต่างนิยม อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เพื่อศึกษา

และ ฝึกฝนอบรมตนเองให้ลามารถดำเนิน ชีวิตได้อย่างถูกต้อง ตามครรลองคลองธรรม เพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิต ด้วยเหตุนี้ คณะลงฆ์ทั้งแผ่นดินร่วมกับคณะกรรมาธิการ การศาลนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร จึงได้จัด ให้มีโครงการบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป เข้าพรรษา ในระหว่าง วันที่ ๙ กรกฎาคม ถึง ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได้รับ ความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธาน ที่ปรึกษาโครงการ รกทั้งยังมีพระเถระผู้ทรงภูมีรู้ภูมิธรรม ทั่วสังฆมณฑลเมตตามาแสดงธรรม และให้การอบรมตลอด ทั้งโครงการ ซึ่งผู้สมัครบวชทุกท่านไม่ต้องเลียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

{ ระยะเวลาการอบรม วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม - วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓} (๑๑๒ วัน)
( รับสมัครภายในวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ )

โครงการ "ธุดงค์ธรรมชัย" เกิดขึ้นจากดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนา วิสุทธึ๋ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ต้องการเปิดโอกาสให้เหล่าพุทธบุตรกองพันและกองพลสถาปนา
ซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงและพระที่บวชในโครงการอุปสมบทหมู่   ๗,๐๐๐   รูป      ๗,๐๐๐   ตำบลทั่วไทย แม้ว่าโครงการนี๋ได้เสร็จสิ้นลง ไปแล้ว แต่ก็ยังคงมีพุทธบุตรจำนวนหนึ่งที่ปรารถนา จะ อยู่ในเพศสมณะต่อไป เพี่อเตรียมรับบุญใหญ่ในการทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงในโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

การบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลย และไม่ใช่สิ่งที่ใครคนใด คนหนึ่งคิดจะทำขึ้นมาก็ทำได้ ต้องเกิดจากการ รวมพลังพุทธบริษัท ๔ ทั้งแผ่นดินจึงจะ สำเร็จ จึงเมื่อทำสำเร็จแล้ว ก็จะส่งผลต่อความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาให้ปักหลักอยู่คู่ ผืนแผ่นดินไทยอย่างยืนยาว

ภาพประกอบ