รมช.ศธ.ร่วมประชุมเรื่องสร้างความปรองดอง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าว ก่อนการเข้าร่วมประชุม เรื่องการสร้างความปรองดองแห่งชาติ โดยสถาบันอุดมศึกษา ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์คว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นภายในประเทศตามแนวทางของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่เชิญชวนประชาชนร่วมเดินหน้าปฏิรูป ประเทศไทย และแผนงานการสร้างความปรองดอง ทั้ง 5 ข้อ โดยนำคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ร่วมกันเป็นอาสาสมัครในแต่ละภูมิภาค ไปแลกเปลี่ยนความรู้สร้างความสามัคคี ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังกล้าวด้วยว่า ยังมีแผนงานให้สถาบันอุดมศึกษา ต้องบรรจุวิชาความเป็นพลเมือง เป็นวิชาบังคับในหมวดการศึกษา ที่ทุกคนต้องเรียน และย้ำให้คณาจารย์และนักศึกษาแต่ละสถาบันต้องร่วมมือกันสร้างอุดมการณ์ความรักชาติให้เกิดขึ้น เพื่อความปรองดองที่ยั่งยืนต่อไป