ผู้ว่านครปฐมตั้งกก.สอบไฟไหม้ร.ร.มหิดลฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากกรณีเพลิงไหม้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ทั้งในด้านทรัพย์สินและจิตใจของบุคลากรและนักเรียน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังนี้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม (หรือผู้แทน) เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม (หรือผู้แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผู้แทนสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการข้างต้น ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า มีการดำเนินการใดขัดกับ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ซึ่งบัญญัติให้การกระทำใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือ เป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อเด็กหรือไม่ และให้
รายงานผลให้ ผู้ว่าฯ นครปฐม ทราบภายใน 30 วัน