เพลี้ยแป้งบุกบุรีรัมย์ไร่มันเสียหาย80ล.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ภายหลังเพลี้ยแป้งระบาด กระจายเป็นวงกว้าง ในหลายพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ ล่าสุด ทางจังหวัดได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว 17 อำเภอ สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับเกษตรกร กว่า 130,000 ไร่ ใน 14 อำเภอ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย กว่า 80 ล้านบาท จากพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง ทั้งจังหวัดกว่า 288,000 ไร่ โดยอำเภอที่ระบาดมากที่สุด คือ อำเภอประคำ
โนนสุวรรณ หนองกี่ บ้านกรวด ละหานทราย โนนดินแดง สตึก และ อำเภอคูเมือง

ด้านเกษตรกร เรียกร้องให้รัฐชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ หรือ พักชำระหนี้ให้กับเกษตรกร จัดหาพันธุ์ที่มีคุณภาพและชดเชยค่าเสียหาย และค่าเสียโอกาสให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ แนะนำให้เกษตรกร ควรเด็ดยอดมันออก ไม่ให้ระบาดลุกลามไปสู่ต้นอื่น พร้อมแนะนำวิธีการปราบศัตรูพืชตามธรรมชาติให้ถูกวิธี จะสามารถลดการแพร่ระบาดและลดพื้นที่เสียหายจากเพลี้ยแป้งได้ในระดับหนึ่ง