สพภ.พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลทางชีวภาพระดับประเทศ ปี 53

สพภ.พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลทางชีวภาพระดับประเทศ ปี 53
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

สพภ.พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ปี 2553

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จัดประชุมคณะทำงานประสานงานโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ปี 2553 ประกอบด้วย 6 หน่วยงานเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ปี 2553 เพื่อเป็นการเริ่มต้นโครงการ (Kickoff Project) และหาแนวทางเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานเครือข่าย

นางสุชาดา ชยัมภร ผช.ผอ.สพภ. กล่าวว่า การประชุมคณะทำงานประสานงานโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ปี 2553 ครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ เป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้ประโยชน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

การดำเนินโครงการครั้งนี้เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากโครงการในปีที่ผ่านมา โดยจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานเครือข่าย 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1.กรมประมง 2.กรมการข้าว 3.คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 5.องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 6.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน การปรับปรุงระบบและข้อมูลเพื่อนำเข้าข้อมูลจากแหล่งอื่นและพัฒนาระบบงานส่วนที่เพิ่มเติม โดยแผนงานระยะต่อไปจะมีการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อเปิดให้บริการช่วงปลายเดือนมิถุนายน

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีจำนวนข้อมูลที่แสดงผ่านเว็บไซต์ประมาณ 40,000 รายการ โดยผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการได้ผ่าน www.ThaiBioDiversity.org