สปสช.เพิ่มค่าหัวคนพิการเป็น8.08บาทแล้ว

สปสช.เพิ่มค่าหัวคนพิการเป็น8.08บาทแล้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ในปีนี้ สปสช. จัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว สำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพิ่มเป็น 8.08 บาทต่อประชากร จากเดิม 5 บาทต่อประชากร รวมเป็นเงิน 381.62 ล้านบาท เพื่อตอบสนองคนพิการในท้องถิ่นและชุมชน ในเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพและกายอุปกรณ์ สำหรับแนวทางการจัดสรรงบฯนั้น ใช้หลักการให้คนพิการเป็นศูนย์กลาง ซึ่งงบในปี 2553 งบประมาณร้อยละ 80 หรือ 305 ล้านบาท เพื่อดำเนินการด้านการสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการและบริการฟื้นฟู และอีกร้อยละ 20 หรือ 76 ล้านบาท

สำหรับ การพัฒนาเครือข่ายรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการ และพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูโดยองค์กรคนพิการ ซึ่งจะมีการสนับสนุนงบฯ ให้หน่วยบริการและองค์กรคนพิการ เป้าหมายคือ 1.ร.พ.ชุมชนทุกแห่ง มีระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือ นักกายภาพบำบัด อยู่ประจำ 2.ร.พ.สต. และกองทุนสุขภาพ อบต./เทศบาล ร่วมเป็นเครือข่ายให้บริการฟื้นฟู 3.เกิดรูปแบบการให้บริการฟื้นฟูขององค์กรทางเลือกต่าง ๆ เช่น วัด องค์กรคนพิการ และมูลนิธิต่าง ๆ 4.ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต คนพิการ ผู้สูงอายุได้รับการฟื้นฟูและกายอุปกรณ์ที่จำเป็น 5. มีระบบข้อมูลคนพิการเชื่อมโยงกัน

น.พ.วีระวัฒน์ กล่าวถึง การดำเนินงานของ สปสช. ที่เกี่ยวกับคนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ การให้ความคุ้มครองด้านการแพทย์แก่คนพิการ ซึ่งหมายรวมถึง การให้ความคุ้มครองด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อให้คนพิการ ได้รับสิทธิประโยชน์และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีในสังคม ทั้งนี้ ปัจจุบันมีคนพิการที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตั้งแต่ปี 2548 จนถึง มี.ค. 2553 จำนวน 695,470 คน