ผลการศึกษาจำนวนงูทั่วโลกลดน้อยลง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิจัย เปิดเผยว่า การลดลงของจำนวนงูที่เกิดขึ้นกับงู 8 สายพันธุ์ ซึ่งได้รับการสำรวจมีลักษณะคล้ายกันอย่างน่าวิตก ทั้งที่ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศในแต่ละทวีปมีความแตกต่างกันก็ตาม ซึ่งชี้ให้เห็นว่า อาจเกิดจากสาเหตุ
เดียวกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ส่วนปัจจัยอื่นๆ ที่มีส่วน รวมทั้งการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย มลพิษ โรคภัยไข้เจ็บ การขาดแคลนอาหาร และการล่างูมากเกินไป เพื่อเป็นอาหาร หรือการค้า ผลการศึกษาดังกล่าว ระบุว่า
จำนวนงูในอังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี ไนจีเรีย และออสเตรเลีย ลดลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงระยะเวลา 4 ปี นับแต่ช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ หลังปี 1990 และไม่มีสัญญาณใดๆ ที่บ่งบอกว่า สถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้นในระยะเวลาเกือบ
10 ปี นับตั้งแต่เกิดภาวะลดลง งูนับเป็นนักล่าชั้นนำในบรรดาสัตว์เลื้อยคลานด้วยกัน ดังนั้น การที่จำนวนงูลดลงอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในหลายพื้นที่