ศ.กิตติคุณดีเด่นวรรณศิลป์ถึงแก่กรรมแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชาย เสียงหลาย เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศ.กิตติคุณ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์ (ร้อยแก้วร้อยกรอง) พุทธศักราช 2535 ได้เสียชีวิตแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2553 ด้วยโรคปอดมีผังผืด สิริอายุรวม 89 ปี ทั้งนี้ จะจัดพิธีสวดพระอภิธรรม ในพระบรมราชานุเคราะห์ ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2553 เวลา 19.00 น. และกำหนดสวดพระอภิธรรม ในวันที่ 9-12 มิถุนายน เวลา 19.00น. ณ วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร ศาลา 2 กรุงเทพมหานคร และจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศล 100 วัน ในการนี้ สวช. จะได้ดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ และกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จในวันพระราชทานเพลิงศพต่อไป พร้อมกันนี้ สวช. ได้จัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ที่ถึงแก่กรรม โดยเป็นเงินช่วยเหลือค่าจัดพิมพ์หนังสือ เผยแพร่ผลงาน เมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 80,000 บาท และเงินช่วยเหลือ เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพ 10,000 บาท