แพทยสภาแนะจ่ายชดเชยผู้ประกันตน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.อ.(พิเศษ) น.พ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า ตามมาตรา 41 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ได้กำหนดให้มีการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ซึ่งประชาชนประมาณ 46 ล้านคน ที่ใช้สิทธิบัตรทอง ได้รับสิทธินี้ แต่ในส่วนของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมประมาณ 9 ล้านคน และในระบบสวัสดิการข้าราชการประมาณ 7 ล้านคน กลับไม่ได้รับสิทธิตรงนี้

รองเลขาฯ แพทย์สภา กล่าวอีกว่า ทางแพทยสภาเห็นว่า หากเป็นเช่นนี้ถือว่า การปฏิบัติยังเป็น 2 มาตรฐานอยู่ ดังนั้น จึงได้มีแนวคิดว่า ควรจะดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นควรให้ครอบคลุมคนทั้ง 2 กลุ่ม ประมาณ 16 ล้านคนด้วย ดังนั้น จะนำเสนอเรื่องนี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป โดยในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ จะนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา พิจารณา