ศาลปค.สั่งยืนปลดอดีตรองอธิบดีกรมประชาฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานข่าวแจ้งว่า องค์คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด ที่มี นายนพดล เฮงเจริญ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นตุลาการเจ้าของสำนวน มีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้น เห็นว่า คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ลับ ที่ 200/2546 ลงวันที่ 10 ก.ย.46 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของนายกรัฐมนตรีที่สั่งลงโทษปลด นายวีรพล ดวงสูงเนิน อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ออกจากราชการ กรณีทุจริตโครงการประมูลเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส่วนควบในปีงบประมาณ 2542 ของกรมประชาสัมพันธ์ ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีดังกล่าวสืบเนื่อง นายวีรพล ได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ที่ตนเองมาฟ้องคดี เพราะเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จากกระบวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคำสั่งลงโทษต่างๆ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยขอให้ศาลปกครองฯ มีคำสั่งเพิกถอนมติ ป.ป.ช.ที่วินิจฉัยว่า ตนได้กระทำผิดวินัยร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง รวมทั้งขอให้สั่งให้สำนักนายกรัฐมนตรี เพิกถอนคำสั่งลงโทษทั้งปวง รวมถึงคำสั่งที่ 200/2546 ลงวันที่ 10 ก.ย.46 ที่ปลดตนเองออกจากราชการ และให้สั่งให้สำนักนายกรัฐมนตรีรับตนเองกลับเข้ารับราชการ

กรณีดังกล่าว เมื่อ นายกฯ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของ นายวีรพล เห็นควรให้ลดโทษจากไล่ออกเป็นปลดออกจากราชการ คำวินิจฉัยของนายกฯ ก็ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน คำอุทธรณ์ของ นายวีรพล จึงฟังไม่ขึ้น ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษายืน