จ.อุตรดิตถ์ กำหนดจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.53

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2553 เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายและความสูญเสียทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม เน้นให้ผู้สูบบุหรี่ลด ละ เลิกให้ได้ นายสมชาย จงศิริการค้า นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ แจ้งว่า ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งในปี 2553 องค์การอนามัยได้กำหนดคำขวัญ คือ "Gender and tobacco with an emphasis on marketing to women หรือ "หญิงไทยฉลาด มีเป็นทาสตลาดบุรี่ เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายและความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และให้ผู้ที่สูบบุหรี่ลด ละ เลิกบุหรี่ให้ได้ในอนาคต ทั้งนี้โดยในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จัดนิทรรศการให้ความรู้ คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการจะเลิกบุหรี่และประชาชนทั่วไป ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองเมืองอุตรดิตถ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น. นอกจากนี้ ส่วนการงานทุกส่วนและทุกกองงานของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จะร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ และส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลลด ละ เลิกบุหรี่ให้ได้ตามคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2553 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมนิทรรศการวันงดสูบบุหรี่โลกและผู้สูบบุหรี่ร่วมลด ละ เลิกบุหรี่ให้ได้ในอนาคตต่อไป