ข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 06.51 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุมไปทรงเป็นประธานงานวันครบ 93 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เวลา 15.28 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุมไปทรงเปิด "งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และ "งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 10.49 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นประธานการลงนามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการยุติความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น เวลา 13.00 น.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมสรุปแผนงานยุติความรุนแรงของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และทรงเป็นประธานการนำเสนอผลงานโครงการยุติความรุนแรงต่อสตรี และเด็กของนักเรียนโรงเรียนนำร่อง กระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 13.56 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนักพิมานมาศ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปยังกองการบินทหารเรือ สนามบินอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนบ้านสวนป่าเขาชะอางค์ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ครั้นเสด็จถึง เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานกรรมการแพทย์อาสา พอ.สว. กราบทูลรายงานและเบิกผู้มีจิตศรัทธา เฝ้า ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และรับพระราชทานของที่ระลึก กับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธยย่อ สว. และโล่ จากนั้น พระดำเนินทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรค และสาธารณสุขแก่ราษฎรในพื้นที่บ้านเขาชะอางค์ ในการนี้ ทรงเยี่ยมราษฎร พร้อมกับพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พระราชทานของเล่นและเสื้อเด็ก แก่ผู้แทนนักเรียนอนุบาลชาย-หญิง พระราชทานหนังสือธรรมะ และของที่ระลึกแก่ผู้ใหญ่บ้าน และครู กับพระราชทานเครื่องนุ่งห่ม และยาตำราหลวงแก่คนชราชาย-หญิง และพระราชทานของเล่นแก่เด็กที่มาเฝ้ารับเสด็จ เสร็จแล้ว ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่มาให้บริการตรวจรักษาโรค และด้านทันตกรรม แก่ราษฎรในพื้นที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 36 เมื่อปี 2515 ปัจจุบันมีแพทย์ ทัตกรรม เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่น รวมทั้งอาสาสมัครสายสนับสนุน รวม 1,382 คน ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะแพทย์ ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ พอ.สว.เฝ้าและพระราชดำรัสเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของเหล่าอามาสมัครที่มาจากหลายภาคส่วน จึงต้องอาศัยความสามัคคีและนำหลักธรรมะมาใช้ในการทำงาน สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์ที่นั่ง เสด็จไปยังสนามบินกองการบินทหารเรือ สนามบินอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จกลับยังกรุงเทพมหานคร

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด