สำนักงานก.พ. จัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2553 เพื่อมุ่งเน้นบทบาทของข้าราชการ การรับราชการเพื่อชา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) จัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2553 เพื่อมุ่งเน้นบทบาทของข้าราชการ การรับราชการเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน นายสมโภชน์ นพคุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน( ก.พ.) กล่าวถึงการจัดงานวันข้าราชการราชการพลเรือน ประจำปี 2553 ว่า เนื่องจากวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือนจึงได้มีการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดงานคือ ต้องการให้สังคมและประชาชน รวมทั้งข้าราชการ เห็นความสำคัญของการรับราชการ และทำให้ข้าราชการมีความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นข้าราชการพลเรือน ประเด็นหลักในการจัดงานครั้งนี้ มุ่งเน้นในด้านบทบาทของข้าราชการ การรับราชการเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการประชาชน และรับใช้เบื้องพระยุคลบาทและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และยังเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับอาชีพข้าราชการ โดยกิจกรรมภายในงาน มีการสัมมนาเชิงวิชาการ และพิธีการทางศาสนา การมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวม มีจิตบริการที่ดี การมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานราชการที่มีการบริหารงานบุคคลดีเด่น การจัดนิทรรศการผลงานการทำงานของส่วนราชการที่มีการตอบสนองต่อพัฒนาประเทศชาติ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังมีการให้บริการด้านต่างของทางราชการเช่น การทำพาสปอต การทำบัตรประชาชน และการจำหน่ายสินค้าโอทอป ของส่วนราชการในภูมิภาค และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ยังได้กล่าวเชิญชวนประชนและข้าราชการให้เข้าร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ปี2553 ในวันที่ 1-4 เมษายน 2553 ณ.อาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินดอนเมือง ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 19.00 น. โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งทางรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือการขาดราชการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด