จ.นครนายก จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครนายก จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2553 เพื่อรำลึกการทำงานด้านสตรีที่มุ่งความเสมอภาค พร้อมกระตุ้นให้สังคมตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนของสตรี ที่ห้องประชุม อบจ.นครนายก (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นางเสาวนีย์ กมลบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก เป็นประธานเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2553 ภายใต้ชื่อ " 100 ปี วันสตรีสากล จากพันธกรณี สู่สิทฺธิศักดิ์ศรีไทย เพื่อให้องค์กรเครือข่ายสตรีในจังหวัดนครนายก แสดงพลังของความสามัคคี ประกาศให้ทุกส่วนได้รับรู้ถึงความเสมอภาคหญิงชาย การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี ประกอบกับเป็นการกระตุ้นให้สตรีได้เผยแพร่ความสำคัญและบทบาทของสตรีที่พึงมี พร้อมกับแสดงศักยภาพให้ครอบครัวและชุมชน และสังคมได้รับรู้ เพื่อยกย่องสตรีที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและครอบครัว ไปสู่ความเข้มแข็งบนหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้จัดวันสตรีสากลในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมทางด้วนวิชาการ โดยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายสิทธิสตรี พร้อมกับการจักนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวข้องกับสตรีของหน่วยงานต่างๆ ด้วย พร้อมกับการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสตรี และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ที่จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด