จังหวัดกาฬสินธุ์สร้างเครือข่ายขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมชี้แจงโครงการสร้างเครือข่ายขยายความคุ้มครองประกันสังคมแก่ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 สู่แรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีจำนวนกว่า 18,000 คน นางชลอลักษณ์ แก้วพวง ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงโครงการสร้างเครือข่ายขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบแก่ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 เมื่อเช้าวันนี้ (25 มี.ค.53) ณ ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานประกันสังคม ได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาในการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม 2533 เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้กลุ่มอาชีพอิสระ ซึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์มีจำนวนกว่า 18,000 คน ได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็น 5 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ โดยจ่ายเงินสมทบเพียง 280 บาทต่อเดือน จำนวนเงินสมทบ 100 บาท เป็นเงินออมชราภาพจะได้รับเงินคืนพร้อมดอกเบี้ย สำหรับจำนวนเงินสมทบ 180 บาท คุ้มครอง 4 กรณี หากเฉลี่ยแล้วจ่ายเงินสมทบเพียง 6 บาทต่อวัน ก็ถือว่าเป็นโอกาสของผู้มีรายได้น้อย สามารถสร้างหลักประกันให้ชีวิตและครอบครัวได้ จึงได้จัดการประชุมชี้แจงขึ้น โดยเชิญชวนอาสาสมัครแรงงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แรงงานนอกระบบกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ประชาชนทั่วไป และข้าราชการในจังหวัดจำนวน 120 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง เพื่อได้รับทราบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกันสังคมตามมาตรา 40 รวมทั้งได้นำข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครอง และขยายสิทธิประโยชน์เหล่านี้ไปบอกกล่าวต่อประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยมีนายวิโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและบรรยายพิเศษ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะภายในการประชุมในครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ จะนำเสนอต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนอย่างเหมาะสมต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด