สคบ.จับมือสถานศึกษา

นายนิโรธ เจริญประกอบ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า สคบ.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการชุมนุมเยาวชนภาคตะวันออกเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคไปสู่ชุมชน ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคให้กับเยาวชนในสถานศึกษาต่าง ๆ ในภาคตะวันออก ในรูปแบบของการวิจัยและการอบรมสัมมนา

นอกจากนี้สคบ.ยังมุ่งเน้นให้ความรู้ภายใต้แนวคิด สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคต้องได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อขยายการคุ้มครองผู้บริโภคไปสู่นิสิต นักศึกษา และเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการเรียนรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภคที่มีศักยภาพต่อสังคม

การร่วมมือกับสถานศึกษาในครั้งนี้ถือเป็นการรวมพลังของผู้บริโภค และบูรณา การวิชาการร่วมกันที่ปลูกฝังให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถรักษาสิทธิของตน เข้าใจถึงความสำคัญของสิทธิผู้บริโภค เพื่อช่วยปกป้องสิทธิตนเอง ครอบครัวและเพื่อนร่วมชาติในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าเยาวชนถือเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจการค้าและธุรกิจโฆษณา ที่จะดำเนินการต่าง ๆ เพื่อดึงดูดให้เยาวชนเข้ามาเป็นลูกค้า และได้พยายามนำวิธีการที่สลับซับซ้อนมาใช้ในการตลาดและการโฆษณา เพื่อแข่งขันกันขายสินค้าและบริการ ที่สำคัญการโฆษณาชวนเชื่อที่ปราศจากความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจการค้าและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ รวมถึงการขายตรงและตลาดแบบตรง.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด