จ.ตราด เดินหน้าสนับสนุนการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน มุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราด เดินหน้าสนับสนุนการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน มุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้าและสร้างเสริมรายได้ให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตราด ว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการ เปิดให้เกษตรกร ผู้ประกอบการที่ประกอบอาชีพในกลุ่มเดียวกันรวมตัวกันเพื่อจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสินค้า ทั้งด้านคุณภาพการผลิต และช่องทางการตลาด โดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่า จังหวัดตราดมีวิสาหกิจ ยื่นจดทะเบียนแล้วกว่า 200 กลุ่ม ผ่านการประเมินไปแล้ว 174 กลุ่ม แบ่งเป็นระดับดี 37 กลุ่ม ระดับปานกลาง 112 กลุ่ม และระดับที่ต้องปรับปรุง 25 กลุ่ม สำหรับการดำเนินการส่งเสริมการวิสาหกิจชุมชนในปีงบประมาณ 2553 ทางคณะกรรมการฯโดยส่วนราชการต่าง ๆ ยังมีโครงการที่เน้นพัฒนาคุณภาพของกลุ่มหลายสิบโครงการ อาทิ การพัฒนาคุณภาพตัวสินค้ากะปิ ซึ่งเป็นสินค้าเด่นอีกชนิดหนึ่งของจังหวัด เพื่อให้ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หรือการพัฒนาคุณภาพผลไม้ของกลุ่มปรับปรุงคุณภาพผลไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด หรือการจัดหาช่องทางตลาดผ่านงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ของกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถแข่งขันได้ในตลาด อันเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด