กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดประชุมการสร้างความเข้าใจระบบคุ้มครองพยานในคดีอาญาที่จังหวัดระนอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดประชุมการสร้างความเข้าใจระบบคุ้มครองพยานและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยานในคดีอาญาที่จังหวัดระนอง นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจระบบคุ้มครองพยานและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ในวันที่ 25 มีนาคม นี้ เวลา 09.00-15.00 น.ที่ห้องเรืองราษฎร์ โรงแรมทินิดีจังหวัดระนอง เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บังคับการและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ของ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ยุติธรรมจังหวัด และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับฟังการบรรยายเรื่องสิทธิของผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การสร้างความเข้าใจระบบการคุ้มครองพยานและแนวทางปฏิบัติ และ กฎหมายคุ้มครองพยานและแนวทางปฏิบัติ โดยมีการถ่ายทอดเสียงการประชุมดังกล่าว ทางสถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง ระบบเอฟเอ็ม 107.25 เมกกะเฮิร์ต ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-15.00 น. เพื่อให้ประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด