จังหวัดนครพนมจัดอบรมความรู้กฏหมาย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การสัมมนาและฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย แก่ องค์กรปกครองส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและอาสาสมัคร ในจังหวัดนครพนม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม จัดสัมมนาและฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย ในภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แก่ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และอาสาสมัคร ในจังหวัดนครพนม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ทั้ง ๑๗ ฉบับ โดยมีพิธีเปิดในวันนี้(๒๔ มี.ค.๕๓)เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมแม่น้ำโขง โรงแรมวิวโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีนายสมดี คชายั่งยืน ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิด การอบรม ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องจาก ภารกิจของสำนักงานนมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องถึง ๑๗ ฉบับ บางฉบับเป็นเรื่องใหม่และมีความเกี่ยวของกับประชาชนโดยตรง แต่ประชาชนยังไม่ทราบ เช่น พรบ.ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ หรือ พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ รวมถึง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งประชาชนจำเป็นต้องได้รับทราบเพื่อสามารถใช้สิทธิของตนตามกฎหมาย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุดจำเป็นที่จะต้องเข้าใจและนำความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายและพรบ. ต่างๆ ไปเผยแพร่สู่ประชาชน ดังนั้น การเสวนาและฝึกอบรมความรู้กฎหมายฯในครั้งนี้ จึงสำคัญมากเพื่อให้การใช้กฎหมายได้เป็นกลไกสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม ต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด