กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เผย สถานประกอบการกว่า 14,000 แห่ง ต้อง ฝึกอบรมให้กับพนักงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระบุ สถานประกอบการกว่า 14,000 แห่ง ต้องฝึกอบรมให้กับพนักงาน มิเช่นนั้นจะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในอัตราร้อยละ 1 ของค่าจ้างขั้นต่ำต่อพนักงานที่ต้องฝึก พบกว่า 4,000 แห่งยังฝ่าฝืน นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีสถานประกอบการจำนวน 14,414 แห่ง ที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องมีสวนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด หากฝึกอบรมไม่ครบตามสัดส่วนต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในอัตราร้อยละ 1 ของค่าจ้าง ที่ใช้เป็นฐานการคำนวณเงินสมทบ ซึ่งหากสถานประกอบการใดฝึกอบรมไม่ครบและส่งแบบประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานล่าช้า นอกจากจะปรับเงินสมทบแล้วยังต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกตามระยะเวลาที่เกินกำหนด ดังนั้นสถานประกอบการที่เข้าข่ายจะต้องยื่นแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบและรายงานการฝึกอบรมฝีมือแรงงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปทุกปี โดยปัจจุบันมีสถานประกอบการขึ้นทะเบียนเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วทั้งสิ้น 10,376 แห่ง มีจำนวนผู้รับการฝึกประมาณ 4.17 ล้านคน และยังมีสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายอีกจำนวน 4,046 แห่ง ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบประเมินเงินสมทบว่ามีการพัฒนาฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว นอกจากนี้ยังพบว่ามีสถานประกอบการอีกจำนวน 836 แห่ง ที่ฝึกอบรมให้กับลูกจ้างไม่ครบตามสัดส่วนที่กำหนด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด